Yerushalayim shel zahav


Happy Birthday Israel. Shalom und Salam.