Sonntag, 14. Mai 2023
Yerushalayim shel zahav


Happy Birthday Israel. Shalom und Salam.